Právní úprava

PODLE JAKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY FUNGUJE VIRTUÁLNÍ PROVOZOVATEL?

Správní orgán musí zahájit společné řízení, z tohoto vyplývá, že pokud motorová vozidla Virtuálního Provozovatele spáchají měsíčně například 1000 přestupků, musí správní orgán zahájit jedno společné řízení pro všechny dohromady, kdy uloží sankci v řádu tisíců korun a každý z přestupků tedy stojí Virtuálního Provozovatele několik korun.

§ 41 odst. 1 zákona o přestupcích: Za dva nebo více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení se uloží správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější.

Jaké přestupky lze přes Virtuálního Provozovatele obhajovat a kdy musí správní orgán zahájit řízení proti Virtuálnímu Provozovateli namísto řidiče či vlastníka?

§ 125f odst. 2 písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích: Porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání.

Je za uvedené přestupky odpovědný Virtuální Provozovatel, řidič, či vlastník motorového vozidla?

§ 125f odst. 1 silničního zákona: Provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.

Jaký je rozdíl mezi provozovatelem vozidla a vlastníkem vozidla?

§ 2 odst. b) silničního zákona: Provozovatel vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu38b) nebo obdobné evidenci jiného státu + § 2 odst. 15 zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích: Provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba.

Jaká sankce mi hrozí za každý přestupek v případě, že nevyužiji službu Virtuálního Provozovatele?

§ 125f odst. 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích: Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu. Pro určení výše pokuty se použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje; pokuta však nepřevýší 10000 Kč.